א א א
 
דף הבית > תקנון

תקנון

תנאים משפטיים

1.       כללי
 
1.1     חברת גמא ניהול וסליקה בע"מ ("החברה") היא המפעילה של אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.gamaf.co.il ("האתר"), והמספקת של השירותים המוצעים באמצעות האתר.
 
1.2     לתנאים המפורטים להלן במסמך זה יהיה תוקף משפטי מחייב, והם מייצגים את כלל ההבנות בין המשתמשים והמבקרים באתר ("המשתמשים") לבין החברה, בכל הנוגע לשימוש באתר.
 
1.3     השימוש באתר ובשירותים המסופקים באמצעותו ו/או אשר יסופקו באמצעותו יהיה כפוף לתנאים משפטיים אלו.
 
אין באמור בתנאים משפטיים אלו כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין המשתמש לבין החברה, וכל האמור בתנאים משפטיים אלו הינו בנוסף לכל הסכמה אחרת כאמור.
 
1.4     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים משפטיים אלו, כולם או חלקם, וכן לשנות ו/או להפסיק את השירותים המסופקים באמצעות האתר, כולם או חלקם, וזאת ללא הודעה מוקדמת. ניתן יהיה לצפות בתנאים המשפטיים המעודכנים, כפי שיהיו מעת לעת, באמצעות קישור אשר יוצב לכך באתר.
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המשך שימוש באתר יחשב כהסכמה לתנאים המשפטיים, גם אם אלה ישונו על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל.
 
1.5     באם אינך מסכים לאמור להלן או לכל חלק ממנו, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 
1.6     תנאים משפטיים אלו נכתבו בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס לשני המינים, ויש לקוראו ככזה.
 
2.       השירותים באתר והגישה אליהם
 
2.1     ניתן לקבל פרטים ביחס לשירותים המוצעים באמצעות האתר באתר עצמו, או באמצעות פניה למח' שירות הלקוחות של החברה בטלפון 6162939, שלוחה 3 בימים א-ה בשעות 08:30 – 18:00.
 
2.2     הנתונים ו/או המידע המפורסמים באתר ו/או במסגרת השירותים הנם נתונים אשר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, ובאחריות צדדים שלישיים כאמור, ועשויים להשתנות מעת לעת.
 
          בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים ו/או המידע המפורסם באתר, בין שסופק על ידי החברה, ובין שסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים, לבין הנתונים ו/או המידע הרשום בספרי החברה, יגבר האמור בספרי החברה.
 
2.3     הגישה אל השירותים המסופקים באמצעות האתר תחייב הזדהות של המשתמש בכניסתו לאתר באמצעות שם משתמש קוד זיהוי וסיסמה אותם יקבל מהחברה בעת הרשמו לשירותים המסופקים באמצעות האתר, או בסמוך לאחר מכן ("פרטי ההתחברות").
         
ייתכן ושימוש בשירותים, כולם או חלקם, יצריך הסכמה מפורשת נוספת של המשתמש, ו/או חתימה ו/או הסכמה למסמכים נוספים מעבר לתנאים משפטיים אלו.
 
2.4     לשם התאמת המחשב באמצעותו נעשית הגישה לאתר מוצע להתקין את תוכנת etgama.exe ("התוכנה"), אשר פותחה על ידי החברה ביחד עם חברת מטריקס אי.טי פתרונות אי.אר.פי בע"מ ("מטריקס").
 
          ההתקנה ו/או השימוש בתוכנה הינם באחריות המשתמש בלבד, ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה ו/או כנגד מטריקס בקשר עם ההתקנה ו/או השימוש בתוכנה, לרבות טענות כאמור בגין שיבוש פעילות המחשב ו/או שיבוש תוכנות אחרות המותקנות על המחשב.
 
3.       מידע ופרטיות
 
3.1     במהלך הצטרפות המשתמשים לאתר ובמהלך השימוש באתר, ידרשו המשתמשים למסור פרטים שונים ביחס אליהם, ובין היתר את כתובת הדואר האלקטרוניוכו'. מידע זה נדרש בנוסף לכל מידע אחר אשר נמסר כבר על ידי המשתמש לחברה בקשר עם השירותים המסופקים על ידי החברה, שלא באמצעות האתר. המשתמשים מתחייבים לספק מידע מדויק ונכון אודותם, וכן לעדכן מידע זה בהתאם לצורך.
 
3.2     כמו כן, לשם מתן השירותים על ידי החברה, ולשם שיפורם, יאספו באופן שוטף נתונים שונים ביחס למשתמשים, לרבות פעולות אשר בוצעו באמצעות האתר. המשתמש מסכים לאיסוף נתונים כאמור על ידי החברה, ומתיר לחברה לעשות בהם שימוש לשם אספקת השירותים על ידי החברה, וכן לשם מסירתם לחברות כרטיסי האשראי השונות.
         
3.3     המידע אשר יאסף כאמור לעיל יוחזק במחשבי החברה.
 
3.4.    החברה עושה שימוש באמצעים מקובלים על מנת לאבטח את המידע המאוחסן באתר ואת שרתיה, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL, וכן היא נוקטת אמצעים שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים בשירותי האתר וכן תקלות. עם זאת, אין באפשרות החברה לסכל כל פגיעה ו/או חדירה ו\או תקלה כאמור באופן מוחלט ועל כן תמיד קיים סיכון של חדירה ו\או תקלה למאגרי המידע של החברה, לרבות סיכון לביצוע פעולות בשם המשתמש, שלא בהסכמתו. לאור האמור, מובהר בזאת, והנך מסכים כי החברה אינה אחראית, ולא תהיה אחראית לאיזה מהאמור, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות ו/או חדירות ו\או תקלות כאמור.
 
4.       קישורים
 
באתר ישנם קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד, ואין להתייחס להופעתם של איזה מהקישורים באתר כאל המלצה של החברה לעשות בהם שימוש, או כלקיחת אחריות כלשהי של החברה לגבי תוכנו של האתר אליו מוביל קישור כאמור ו/או של הקישור עצמו. מובהר כי השימוש באיזה מהקישורים המופיעים באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
5.       אחריות המשתמש והתחייבויותיו
         
5.1     המשתמש מתחייב כי בעשותו שימוש באתר ובשירותים המסופקים באמצעות האתר, יפעל בתום לב, בהתאם להוראות כל דין.
 
5.2     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לשדר ו/או לשלוח דרך האתר ו/או שרתיו כל מידע שהוא יודע שאינו נכון ו/או אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים בצורה כלשהי ו/או אשר עשוי לגרום נזק כלשהו, לרבות הטענה, שליחה או שידור של כל סוג של וירוס מחשב, הפצת דואר זבל (spam) או כל דואר אחר דרך שרתי האתר.
 
5.3     המשתמש אחראי לשמור על סודיות פרטי ההתחברות, ולא לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של המשתמש. במידה ופרטי ההתחברות נחשפו בפני צד ג' כלשהו, או שיצאו מרשותו של המשתמש, המשתמש יודיע על כך לחברה מיד לאחר היוודע לו על כך.
 
5.4     המשתמש אחראי לכל הפעולות אותן יבצע תוך השימוש באתר.
 

6.       קנין רוחני
 
האתר, התכנים הכלולים בו, הדפים והדו"חות השונים שבאתר, התוכנה, והקניין הרוחני הקשור בהם, לרבות זכויות היוצרים בגינם, הינם רכושה הבלעדי של החברה, למעט קישורים ותכנים כאמור אשר נמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, והמשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או את הדפים והדו"חות השונים באתר ו/או את התוכנה ו/או כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בכל דרך שהיא בזכות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת הקשורה באתר ו/או בדפים ובדו"חות השונים באתר ו/או בתוכנה ו/או כל פעולה אחרת אשר לא הורשתה במפורש על ידי החברה, וכן כי לא יעשה כל פעולה כאמור ביחס לחומרה ו/או תוכנות אחרות בהן עושה החברה שימוש.
 
7.       העדר אחריות החברה
         
החברה לא תישא בכל מקרה באחריות כלשהי לנזקים ו/או הפסדים כלשהם אשר נגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאתר ו/או מהשימוש בו.
 
8.       הפסקת השירותים
 
8.1     המשתמש יכול להפסיק את קבלת השירותים באמצעות הודעה בכתב לחברה ב 03-6166054 או 03-6162940
         
8.2     החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים ו/או להפסיק את הרשאתו של משתמש להיכנס לאתר, באופן זמני או קבוע, וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כאמור טענה כלשהי בקשר עם הפסקה כאמור.
 
9.       דין חל וסמכות שיפוט
 
השימוש באתר ו/או בשירותים, וכל עניין הנובע מהם ו/או הקשור בהם יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד, וכל תביעה ו/או בקשה, העשויים להיות מוגשים בקשר עם תנאים משפטיים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים, יוגשו לבית משפט המוסמך בתל-אביב-יפו, לו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה כאמור, ונשללת הסמכות מכל בית משפט אחר.

  
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל